Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla lepszego działania serwisu. Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Prywatności tej strony.
ZAMKNIJ
PL


05.07.2018

 

W dniu 09 lipca 2018 roku na mocy ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1104, dalej: „ustawa nowelizująca”) wejdzie w życie nowelizacja w zakresie nowych zasad przedawnienia roszczeń.

 

Do najistotniejszych zmian należy zaliczyć: skrócenie terminów przedawnienia roszczeń majątkowych
z dziesięciu lat na sześć lat, a także nowy sposób obliczania końca okresu przedawnienia. Natomiast,
w zakresie roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej termin przedawnienia nie ulega zmianie i nadal wynosi trzy lata.

 

Analogicznie zmiana obejmie przepis art. 125 § 1kodeksu cywilnego dotyczącego roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem albo ugodą sądową, które przedawnią się z upływem lat sześciu. Warto zaznaczyć, iż zmianie nie ulegną szczególne terminy przedawnienia określone w kodeksie cywilnym np. 2-letni termin przedawnienia przy umowie sprzedaży, czy też 3-letni termin przedawnienia przy umowie ubezpieczenia.

 

Istotna zmiana, która wejdzie w życie wskutek powyższej nowelizacji to odmienny sposób obliczania końca okresu przedawnienia niż dotychczasowo. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 118 kodeksu cywilnego infinekoniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego chyba, że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. Powyższe oznacza, iż terminy przedawnienia zostaną w istocie nieco wydłużone (o czas do końca roku kalendarzowego).Wyjątek od powyższej regulacji stanowią roszczenia, których termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata (tytułem przykładu roszczenia z umowy spedycji przedawniają się z upływem jednego roku). Do takich umów będą mieć zastosowanie przepisy
w dotychczasowym brzmieniu.

 

W dalszej kolejności, nowelizacja wprowadza nowe reguły dotyczące przedawnienia roszczeń przysługujących przeciwko konsumentom. Na mocy dodanego art. 117 § 21kodeksu cywilnego po upływie terminu przedawnienia nie będzie można domagać się zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko takiemu konsumentowi. W uzasadnieniu projektu ww. ustawy (druk nr 2216 – uzasadnienie ustawy nowelizującej) powyższą zmianę argumentuje się ochroną interesów konsumenta, nie zawsze świadomego możliwości podniesienia zarzutu przedawnienia. Co ważne,w przypadku roszczeń przysługujących przeciwko konsumentowi już z chwilą upływu terminu przedawnienia powstanie niemożność dochodzenia takiego roszczenia przed sądem. Na uwadze należy mieć również, szczególne uregulowanie wynikające
z dodanego art. art. 1171 § 1 kodeksu cywilnego – sąd może po rozważeniu interesów obu stron, nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli wymagają tego względy słuszności. Regulacja złagodzi tym samym rygor ustawowego skutku upływu terminu przedawnienia.

 

W myśl przepisów przejściowych ustawy nowelizującej, co do zasady do roszczeń powstałych (istniejących) przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i jeszcze nieprzedawnionych stosuje się nowe (skrócone) terminy przedawnienia. Jednocześnie, jeżeli zgodnie z nowelizacją termin przedawnienia uległ skróceniu, bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ww. ustawy, tj. od dnia 09 lipca 2018 roku. Jeżeli jednak przedawnienie rozpoczęte przed dniem wejścia w życie nowelizacji nastąpiłoby przy uwzględnieniu dotychczasowego terminu przedawnienia wcześniej, przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu. Wyjątek od powyższych zasad dotyczy roszczeń przysługujących konsumentom, bowiem zastosowanie znajdą dłuższe, dotychczasowe przepisy o terminach przedawnienia.

Dowiedz się więcej o naszym zespole!