\ DPPL » Klauzule informacyjne
Ta strona wykorzystuje pliki cookie dla lepszego działania serwisu. Możesz zablokować pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji w Polityce Prywatności tej strony.
ZAMKNIJ
PL

Drobot Popławski Przybyłowicz Liszka-Gronek Radcowie Prawni Spółka Partnerska

ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków

KRS: 0000303857, REGON: 120677497, NIP: 6772309752

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

UDZIELANA OSOBIE FIZYCZNEJ PODEJMUJĄCEJ KONTAKT Z KANCELARIĄ

 

 

Drobot Popławski Przybyłowicz Liszka-Gronek Radcowie Prawni Spółka Partnerska przedstawia poniżej informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Przedstawienie poniższych informacji jest dokonywane na podstawie przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej jako „RODO”.

1. Administrator i jego dane kontaktowe.

Administratorem danych osobowych jest Drobot Popławski Przybyłowicz Liszka-Gronek Radcowie Prawni Spółka Partnerska z siedzibą w Krakowie, ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000303857, REGON: 120677497, NIP: 6772309752, posiadająca numer telefonu: +48 12 44 55 460 oraz adres poczty elektronicznej: krakow@dpplegal.pl, zwana dalej „Administratorem”.

2. Przetwarzanie danych osobowych w celu komunikacji z osobą fizyczną podejmującą kontakt z Administratorem wraz z podstawami prawnymi przetwarzania.

2.1 W celu komunikacji z Panią/Panem w odpowiedzi na podjęty kontakt z Administratorem (np. złożone zapytanie ofertowe, kontakt telefoniczny, kontakt mailowy), Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe obejmujące: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz wszelkie inne dane osobowe zawarte w informacjach i dokumentach przekazanych przez Panią/Pana Administratorowi.

2.2 Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w celach wskazanych w punkcie 2.1. stanowią przepisy art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w postaci podjęcia kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zgłoszone zapytanie).

3. Przetwarzanie danych osobowych w celu komunikacji z osobą fizyczną w przypadku podjęcia kontaktu przez Administratora wraz z podstawami prawnymi przetwarzania.

3.1 W celu komunikacji z Panią/Panem w przypadku podjęcia kontaktu przez Administratora (np. w celu nawiązania współpracy), Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe obejmujące: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz wszelkie inne dane osobowe zawarte w informacjach i dokumentach przekazanych przez Panią/Pana Administratorowi.

3.2 Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w celach wskazanych w punkcie 3.1. stanowią przepisy art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w postaci podejmowaniu kontaktu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej).

4. Odbiorcy danych osobowych.

4.1 Odbiorcami danych osobowych mogą być w niezbędnym zakresie współpracujący z Administratorem i zobowiązani do zachowania danych osobowych w tajemnicy prawnicy, radcowie prawni, adwokaci, w zakresie w jakim jest to niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania oraz instytucje państwowe uprawnione na mocy szczególnych przepisów prawa do uzyskania informacji zawartych w tych danych osobowych.

4.2 Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania może być podmiot współpracujący z Administratorem w zakresie świadczenia usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych, np. obsługi IT Administratora, który został zobowiązany przez Administratora do zachowania danych osobowych w tajemnicy.

5. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

6. Okres przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe są przechowywane przez okres komunikacji oraz przez niezbędny okres w celu ewentualnego ponownego podjęcia komunikacji, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku licząc od ostatniego dnia roku, w którym doszło do zakończenia komunikacji, w związku z którą dane osobowe zostały zgromadzone.

7. Prawa osób, których dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Administratora.

Pani/Panu oraz innym osobom, których dotyczą dane osobowe przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania – na zasadach określonych w RODO i przepisach prawa polskiego, jeżeli nie będzie to sprzeczne z prawem, a w szczególności jeżeli nie będzie prowadziło do naruszenia tajemnicy zawodowej wynikającej z ustawy o radcach prawnych i ustawy Prawo o adwokaturze.

8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Pani/Panu i innym osobom, których dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Obowiązek podania danych osobowych oraz konsekwencje ich niepodania.

9.1 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu podjęcia komunikacji z Administratorem.

9.2 Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w punkcie 2.1. jest brak możliwości uzyskania odpowiedzi na podjęty kontakt z Administratorem.

9.3 Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w punkcie 3.1. jest brak możliwości podjęcia kontaktu przez Administratora.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie.

Dane osobowe mogą być przetwarzane również za pomocą systemu informatycznego i odpowiedniego oprogramowania, przy czym dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Dowiedz się więcej o naszym zespole!